• Количка

  0 продукта 0.00 лв. Поръчай
 • Добре дошли в книжарница "Ветровете"!

   • Птиците на Балканския полуостров - полеви определител от Таню Мичев, Димитър Симеонов, Любомир Профиров и Георги Пчеларов

    "Птиците на Балканския полуостров. Полеви определител" от Таню Мичев, Димитър Симеонов, Любомир Профиров и Георги Пчеларов

    второ издание, 2012
    твърди корици, 300 страници, цветна
    илюстрации Георги Пчеларов
    съдържа CD
    издава "Екотан"

    35 лв.
    Изчерпан

    Във второто, допълнено и основно преработено издание на полевия определител "Птиците на Балканския полуостров" ще бъде представена информация за 576 вида птици, обитаващи териториите на държавите от Балканския полуостров. При представянето им е използвано съвременно таксономично подреждане.

     

    Текстът. В общата част на новото издание са поместени кратки данни за Балканския полуостров, за местата и начините за наблюдаване на птиците, за природозащитните неправителствени организации, както и за фирмите за познавателен туризъм. В специалната част са добавени нови диагностични белези при теренното определяне на птиците, както и нови данни за числеността им в отделните балкански  държави. Новият определител ще представя природозащитния статус на птиците според второто издание на Червената книга на България, в което са включени 156 вида птици. В него ще бъдат отразени и промените в международния природозащитен статус на застрашените и редки видове птици в България и Европа.

     

    Цветните табла. Включени са 40 нови цветни табла, нарисувани от художника-анималист Георги Пчеларов специално за новото издание.

     

    Картите. Те са изцяло преработени и съобразени с промените, отразени в Атласа на гнездовото разпространение на птиците в България, в новоотпечатаните томове от Фауна на България и други научни публикации. Използвани са нови, по-подходящи цветове за гнезденето, зимуването и миграциите. Ясно са обозначени местата за големи концентрации на птици на Балканския полуостров.

     

    В края на Определителя има кратко резюме на английски език, списък на основната литература, както и азбучни показалци на българските и латински имена на птиците.

     

    Определителят се продава с малък компакт диск, на който съдържа:
    Списък на птиците на Балканския полуостров;
    Синоними, местни и народни имена на птиците в България;
    Среднозимна численост на водолюбивите птици в България;
    Природозащитни нормативни документи;
    Червен списък на птиците в България;
    Характерни природни обекти в България;
    Основна информация за Българския национален комитет по редките видове птици (BUNARCO) с приложен Стандартен формуляр за нов или рядък вид.

     

    Изданието е предназначено за широк кръг читатели: ученици, студенти, рейнджъри от резервати, национални и природни паркове, експерти от системата на министерствата на околната среда и водите, на земеделието и горите, членове на природозащитни организации, митничари, ловци, туристи, фотографи-анималисти и др.

     

    http://ecotan.bg/

    Таню Мичев (tanyo@abv.bg) е роден на 14 март 1939 г. в Чирпан.
    Завършил е СУ "Св. Климент Охридски" през 1961 г. В периода 1961–2009 г. е работил в резервата "Сребърна" и Комисията по защита на природата, трансформирана през годините в Научноизследователски център по опазване на околната среда (НИКЦЕОС), Институт по екология, Централна лаборатория по обща екология (ЦЛОЕ) и понастоящем в Институт по екология и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН. Разработвал е научни задачи и проекти, свързани с опазването на редки и застрашени от изчезване птици и създаване на защитени територии за тях. Автор е на монографии, научни книги и статии по орнитология и опазване на птиците и влажните зони. Понастоящем е научен директор на Екотан ЕООД. Инициатор е за създаването на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и негов председател в продължение на два мандата. Председател е на Българското орнитологично дружество и член на Съюза на учените в България. Бил е национален представител за България в Бюрото на Рамсарската конвенция и Wetlands International.

     

    Димитър Симеонов (dimsim dim@abv.bg) е роден на 6 ноември 1966 г. в София.Започва своите първи стъпки в опознаването и изучаването на птиците, подкрепяни напътстван от баща си. Това е българският орнитолог Симеон Симеонов, известен съсзначителните си приноси за развитието на орнитологичната наука и автор на първото издание на "Птиците на Балканския полуостров". Завършил е Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 1991 г., специалност Зоология на гръбначните животни, с дипломна работа за птиците на Лозенската планина. Работил е в системата на Министерството на околната среда и водите, РИОСВ-София и в Природен парк "Витоша" като специалист–биолог. Основните му интереси са свързани с
    проучване и мониторинг на миграционните пътища на реещите се птици.

     

    Любомир Профиров (lovebird@techno-link.bg) е роден на 22 юни 1955 г. в София. Занимава с птици от 1976 г. като студент в СУ "Св. Климент Охридски", където се дипломира като биолог-еколог с тезис за миграцията на реещите се птици. Основните му интереси в областта на орнитологията са свързани с миграцията и зимуването на реещите се и водолюбивите птици. От 1983 г. води и чуждестранни орнитологични групи за наблюдения
    на птици в страната. През периода 1985–2000 г. работи в МОСВ като експерт по опазването на флората, фауната и защитените територии, както и национален координатор на международни конвенции като Рамсарската, CITES, Wetlands International, Бонската и AEWA. Като координатор
    на проекта "Бургаски влажни зони" работи за популяризирането и опазването на най-значимите орнитологични места в България. В авторство или съавторство има повече от 115 научни публикации в областта на орнитология и 70 научно-популярни статии. Участвал е в значими орнитологични проекти като: Орнитологично важните места в България (1997), Натура 2000 (2007), Атласа на гнездящите птици в България (2007) и Червената книга на България (2011). Той е член-учредител на БДЗП от 1988 г, където е бил зам. председател. Членува и във ФПС „Зелени Балкани”.